La captura de los delincuentes peligrosos Ben Sutchi y Erez Akrishavski en Sudamérica

המרדף אחר העבריינים הנמלטים בן סוטחי וארז אקרישסקי-סיפור מדהים, אשר יכול לפרנס מספר פרקים בסדרה טלוויזיונית. שני עבריינים מסוכנים נמלטים מהכלא בישראל ומגיעים למקסיקו באמצעות דרכונים מזוייפים. קצין משטרה אחד שנשלח לדרום אמריקה ומצוד בן שלוש שנים וחצי על על פני מספר מדינות באמריקה הלטינית. המצוד החל בפברואר 2002 במקסיקו, כשהשניים נטמעים בעיר בת 25 מליון תושבים. בכל פעם שתנ"צ ניר עמד לעצור אותם, ברחו השניים בעזרת אנשי משטרה מקומיים מושחתים. הם ברחו ממקסיקו לוונצואלה ולארגנטינה. במהלך בריחתם הם ביצעו עבירות חמורות נוספות ואף ניסו להשיג מידע אודות מיקומו של ניר ותנועותיו ביבשת. השניים שילמו סכומי שוחד גדולים לאנשי משטרה במקסיקו וונצואלה ואלה התריעו בפניהם על מהלכיו של ניר ואף חיבלו לעיתים באופן ממשי בפעילות. 

סוף טוב- השניים נלכדו והוחזרו לריצוי מאסרם בישראל.